1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Triangel vzw
Rosekapellestraat 19
2150 Borsbeek
Tel.: 03.321.09.88
Email: info@triangel-vzw.be

Contacteer ons met uw vragen over de verwerking van uw gegevens.

 

  1. Meer details over het verwerken van persoonlijke gegevens.

2.1. Persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

2.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Triangel vzw verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

Triangel vzw verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van de professionele diensten van Triangel vzw. Bij deelname aan de test wordt je IP-adres versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen in een database. Bij het invullen van een contactformulier op de website verstrek je je naam, telefoonnummer en adres die per mail worden doorgestuurd naar Triangel Loopbaancentrum. Deze gegevens worden overgemaakt aan een job coach die jou via deze weg kan contacteren. Indien je ook je e-mailadres bezorgt, wordt dat gekoppeld aan het geanonimiseerde IP-adres opgeslagen in de database.

2.3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@triangel-vzw.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triangel vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@triangel-vzw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Triangel vzw wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

  1. Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig. Je gegevens worden door Triangel vzw niet doorgegeven aan derden.

Triangel vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgt Triangel vzw ervoor dat alle informatie op een veilige plaats wordt opgeslagen om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Daarnaast ziet Triangel vzw erop toe dat zijn medewerkers voldoende geïnformeerd worden over de nieuwe regels inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Triangel vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op viainfo@triangel-vzw.be.

 

  1. Cookies

We gebruiken cookies om onze website goed te laten functioneren en te beveiligen en om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

 

  1. Wijzigingen

Triangel vzw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacybeleid van Triangel vzw op deze pagina.